Logotype. white.png
 • LinkedIn
 • instagram

Sekretesspolicy för Sorteco.se

Sekretesspolicy för Sorteco.se För att få information om dina personuppgifter, syftet och parterna som uppgifterna delas med, kontakta ägaren.

Owner and Data Controller för 

SORTECO LIMITED
Stron House
100 Pall Mall
London
England
SW1Y 5EA

Owner contact email: info@sorteco.se

Typer av insamlad data

 

Ägaren tillhandahåller inte en lista över insamlade personuppgifter för att kunna publicera -lediga jobb för syfter att genomföra bättre-rekrytering

. Fullständig information om varje typ av insamlade personuppgifter finns i de särskilda avsnitten i denna sekretesspolicy eller genom specifika förklaringstexter som visas före datainsamlingen. Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren, eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder denna applikation. Om inte annat anges är all data som begärs av denna applikation obligatorisk och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tjänstens tillgänglighet eller funktion. Användare som är osäkra på vilka personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta ägaren. All användning av kakor - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller av ägare av tredje parts tjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som krävs av användaren, utöver andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om tillgänglig. Användare är ansvariga för personuppgifter från tredje part som erhållits, publicerats eller delats genom denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla informationen till ägaren.

Läge och plats för behandling av data

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, modifiering eller obehörig förstörelse av uppgifterna. Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och / eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska procedurer och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (såsom partleverantörer, tekniska tjänsteleverantörer, postföretag, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utsetts till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan begäras av ägaren när som helst.

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla personuppgifter om användare om något av följande gäller: Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Obs: Enligt vissa lagar kan ägaren tillåtas behandla personuppgifter tills användaren motsätter sig sådan behandling (”opt-out”) utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder.

 • Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter är underkastad europeisk dataskyddslagstiftning;

 • tillhandahållande av data är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och / eller för eventuella förpliktelser före avtalet;

 • behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som ägaren är föremål för;

 • behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som ägs av ägaren;

 • bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som ägaren eller en tredje part eftersträvar.

 

Under alla omständigheter hjälper ägaren gärna till att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och särskilt om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftkontor och på andra ställen där de parter som är involverade i behandlingen finns. Beroende på användarens plats kan dataöverföringar innebära att användarens data överförs till ett annat land än sitt eget.

 

För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda data kan användare kontrollera avsnittet som innehåller information om behandlingen av personuppgifter. Användare har också rätt att lära sig om den rättsliga grunden för dataöverföringar till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som styrs av internationell folkrätt eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtagits av ägaren för att skydda sina uppgifter.

 

Om någon sådan överföring sker kan användare ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i detta dokument eller fråga med ägaren med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Retentionstid

Personuppgifter ska behandlas och lagras så länge som krävs av det syfte de har samlats in för.

Därför:

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål relaterade till genomförandet av ett avtal mellan ägaren och användaren ska behållas tills sådant avtal har fullgjorts.

 • Personuppgifter som samlas in för ägarens legitima intressen ska behållas så länge som behövs för att uppfylla sådana syften.

 • Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom relevanta avsnitt i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

 • Ägaren kan tillåtas behålla personuppgifter under en längre period när användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge sådant samtycke inte dras tillbaka. Dessutom kan ägaren vara skyldig att lagra personuppgifter under en längre period när det krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet. När lagringsperioden löper ut ska personuppgifter raderas.

 

Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden

.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter beträffande deras data som behandlas av ägaren.

I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

 • Återkalla ditt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifte

 • Motsätter dig behandlingen av deras data. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke. Mer information finns i det särskilda avsnittet nedan.

 • Få åtkomst till deras data. Användare har rätt att lära sig om data behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av den data som behandlas.

 • Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att verifiera att deras data är korrekta och att de ska uppdateras eller korrigeras.

 • Begränsa behandlingen av deras data. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I det här fallet kommer ägaren inte att behandla sina data för något annat syfte än att lagra dem.

 • Låt sina personuppgifter raderas eller tas bort på annat sätt. Användare har rätt att under vissa omständigheter få bort raderingen av sina uppgifter från ägaren.

 • Ta emot deras data och få den överförd till en annan registeransvarig. Användare har rätt att ta emot sina data i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att överföra dem till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att Uppgifterna behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på Användarens samtycke, på ett avtal som Användaren ingår i eller på förpliktelser därav.

 • Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att göra anspråk inför sin behöriga dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandlingen

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägs av ägaren eller för syftet med de legitima intressen som ägaren eftersträvar, kan användare motsätta sig sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till deras specifika situation till motivera invändningen.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas gratis och kommer att tas upp av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om datainsamling och bearbetning

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår på grund av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster. Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att avslöja personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Förutom informationen i denna sekretesspolicy kan denna applikation förse användaren med ytterligare och kontextuell information om vissa tjänster eller insamling och behandling av personuppgifter på begäran.

Systemloggar och underhåll

Systemloggar och underhåll I drift- och underhållssyfte kan denna applikation och alla tredje parts tjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) använder andra personuppgifter (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av personuppgifter kan begäras av ägaren när som helst. Se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur hanteras "Spår inte" -förfrågningar

inte" -förfrågningar Denna applikation stöder inte "Spåra inte" -förfrågningar. För att avgöra om någon av de tjänster från tredje part som den använder respekterar ”Spåra inte” -förfrågningar, läs deras sekretesspolicy.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt inom denna applikation och / eller - så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt - att skicka ett meddelande till användarna via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den här sidan ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information - inklusive ett personligt identifieringsnummer - möjliggör identifiering eller identifierbarhet för en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna applikation (eller tjänster från tredje part som används i denna applikation), som kan innehålla: IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användarna som använder denna applikation, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tid för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som mottas som svar, den numeriska koden som anger status för serverns svar (framgångsrikt resultat, fel, etc.), ursprungsland, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsuppgifterna per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom applikationen med särskild hänvisning till sekvensen för besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och / eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna applikation och om inte annat anges sammanfaller med den registrerade.

Registrerad

Den fysiska person som personuppgifterna hänvisar till.

Databehandlare (eller datatillsynsman)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som behandlar personuppgifter för den registeransvarige, såsom beskrivs i denna sekretesspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna applikation. Uppgiftsansvarig är, om inte annat anges, ägare till denna applikation.

Den här applikationen

Sättet med vilket personuppgifterna för användaren samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna webbplats / applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar som görs inom detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsstater till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Juridisk information

Denna integritetspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning). Denna sekretesspolicy avser enbart denna applikation, om inte annat anges i detta dokument.